021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی

آب

پایش کیفیت آب

بیماری های گیاهی

کیت های بایوربا

نوارهای کروماتوگرافی

اگریستریپ مغناطیسی

تست الایزا

خاک

اوگر نمونه برداری از خاک

پنترومتر

هدایت هیدرولیکی آب در خاک

رطوبت سنج خاک به روش TDR

دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک

پایداری خاکدانه

دستگاه رطوبت سنج در صنایع

تانسیومتر خاک

فیزیولوژی گیاهی

سیستم فیزیولوژی گیاهی

سنسورهای اندازه گیری نور

سیستم اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه

سیستم رطوبت سنج گیاه

سیستم اندازه‌گیری میزان کلروفیل

اکسیژن متر

اکسیژن متر
اکسیژن متر