تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی

آب

پایش کیفیت آب

بیماری های گیاهی

کیت های بایوربا

نوارهای کروماتوگرافی

اگریستریپ مغناطیسی

تست الایزا

خاک

اوگر نمونه برداری از خاک

پنترومتر

هدایت هیدرولیکی آب در خاک

رطوبت سنج خاک به روش TDR

دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک

پایداری خاکدانه

دستگاه رطوبت سنج در صنایع

تانسیومتر خاک

فیزیولوژی گیاهی

سیستم فیزیولوژی گیاهی

سنسورهای اندازه گیری نور

سیستم اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه

سیستم رطوبت سنج گیاه

سیستم اندازه‌گیری میزان کلروفیل

اکسیژن متر

اکسیژن متر
اکسیژن متر