021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی بسته‌بندی

فیلم و فویل

استحکام کششی یونیورسال

اندازه گیری استحکام کششی تک ستونه

اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR

اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR

آزمون ضریب اصطکاک

آزمون فشاری جعبه

استحکام ضربه دارت

دستگاه آزمون نشتی

ضخامت سنج اتوماتیک

ضخامت سنج اتوماتیک
ضخامت سنج اتوماتیک

تورک متر

آزمون دوخت حرارتی

دستگاه آزمون دوخت حرارتی
آزمون دوخت حرارتی

آزمون استحکام پارگی المندروف

دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف

دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP

دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP
دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP

جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)

جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)

دستگاه آزمون چسبندگی

دستگاه آزمون چسبندگی
دستگاه آزمون چسبندگی

قوطی های فلزی

پروژکتور دوخت قوطی های فلزی
پروژکتور دوخت قوطی های فلزی