021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی پلیمری

تجهیزات آزمایشگاهی فرآیند پلیمرها

اکسترودر دو پیچه - کامپاندر آزمایشگاهی

اکسترودر تک پیچه آزمایشگاهی

انواع اکسترودر قالب گیری فیلم دمشی

انواع اکسترودر آزمایشگاهی لاستیک

تجهیزات آزمایشگاهی آزمون پلیمرها

انواع دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR

اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR

دستگاه استحکام کششی یونیورسال
دستگاه استحکام کششی یونیورسال
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
ضخامت سنج اتوماتیک
ضخامت سنج اتوماتیک
آزمون ضریب اصطکاک CoF
آزمون ضریب اصطکاک
ویسکومتر
ویسکومتر
استحکام ضربه دارت
استحکام ضربه دارت