021-54508

انواع نوارهای کروماتوگرافی

روشی سریع (3 ساعت)، آسان، قابل اعتماد و به صرفه جهت تشخیص بیماری‌ها در گیاهان می‌باشد که بر اساس جریان جانبی کروماتوگرافی است.

این آزمون برای تعیین حضور پاتوژن در گیاهان با علائم مشکوک می‌باشد. این آزمون بسیار ساده بوده و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی خاصی ندارد.

بنابراین این آزمون به‌ویژه مناسب مواقعی است که آزمون بایستی در محل صورت گیرد برای مثال در گلخانه یا مزرعه.

نوارهای کروماتوگرافی