021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی میکروبیولوژی

اینکوباتور

اینکوباتور یخچالدار

اینکوباتور co2

لومینومتر

اندازه گیری بار میکروبی

ساننتریفیوژ یونیورسال

میکروسانتریفیوژ

سانتریفیوژ دور بالا

سانتریفیوژ کامپکت

سانتریفیوژ ظرفیت بالا

سانتریفیوژ فیلتردار

سانتریفیوژ یخچالدار