تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستانی

اینکوباتور CO2

فریزر ایستاده