021-54508

تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی

حمام آب (بن ماری)

پلاریمتر و ساخاریمتر

دستگاه آزمون نشتی