021-54508

انواع سنسور اندازه‌ گیری نور

کمپانی اسکای انگلستان سنسورهای نوری در دامنه فروسرخ تا فرابنفش را طراحی و تولید می‌نماید. یکی از سنسورهای تولید شده توسط این کمپانی سنسور قرمز و قرمز دور بوده که برای مطالعات فیتوکروم گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنسورهای در دسترس دیگر شامل سنسورهای مطالعه فتوسنتز،  UV و غیره می‌باشد.

سنسورهای اندازه‌گیری نور