تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

آون خلاء

دستگاه کلدال سیستم هضم و تقطیر

آون ضد اشتعال
آون ضد اشتعال
سانتریفیوژ
سانتریفیوژ
اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر نانودراپ
اسپکتروفتومتر نانودراپ
سیرکولاتور یخچالدار
سیرکولاتور یخچالدار
سیرکولاتور حرارتی
سیرکولاتور حرارتی
سیستم کنترل دمای دینامیک
سیستم کنترل دمای دینامیک
چیلر
چیلر (گردش مجدد هوا)
حمام آب
حمام آب (بن ماری)
حمام آب شیکر دار
حمام آب شیکر دار
حمام کالیبراسیون
حمام کالیبراسیون
حمام ویسکوزیته
حمام ویسکوزیته
پروب خنک کننده مایعات
پروب خنک کننده مایعات
کنترل دمای آزمایشگاه
کنترل دمای آزمایشگاه
سیستم کنترل دمای یکپارچه
سیستم کنترل دمای یکپارچه