021-54508

تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

آون ضد اشتعال

سانتریفیوژ

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر نانودراپ

سیرکولاتور یخچالدار

سیرکولاتور حرارتی

سیستم کنترل دمای دینامیک

حمام آب شیکر دار

حمام کالیبراسیون

حمام ویسکوزیته

پروب خنک کننده مایعات

کنترل دمای آزمایشگاه

سیستم کنترل دمای یکپارچه