021-54508

کمپانی اکل کامپ هلند

Royal Eijkelkamp با بیش از 100 سال سابقه و 70 نمایندگی در سرتاسر جهان، کمپانی‌ پیشرو در زمینه تولید و توزیع ادوات، تجهیزات و سیستمهای آزمایش و پایش خاک، رسوبات، آب و گیاه می‌باشد.

از جمله تجهیزات ارائه شده توسط این کمپانی می توان به اوگرهای نمونه برداری در انواع خاک ها تا عمق 5 متری، پیکنومتر هوا، انواع EC  متر، پنترومتر و پنتروگراف، الک مرطوب، انواع رطوبت سنج ها، کلسیمتر، دستگاه های مختلف جهت اندازه گیری توزیع ذرات خاک، آنالیزور گاز خاک، هدایت سنج آب در خاک، دایورها و انواع آزمون های فیزیولوژی گیاهی شامل شاخص سطح برگ، فتوسنتزمتر، PAR متر، مقاومت و هدایت روزنه ای، پتانسیل آب گیاه، کلروفیل متر و فلورسانس کلروفیل اشاره نمود.

اکل کامپ
اکل کامپ
اکل کامپ