021-54508

تست الایزا

تست الایزا

پوشش دهی:

آنتی‌‌بادی خاص به سطح چاهک میکروتیتر جذب می‌شود. IgG با غلظت 1000 برابر در بافر پوشش رقیق می‌شود، به بیان دیگر 20 میکرولیتر در 20 میلی‌لیتر حل شده و سپس 200 میکرولیتر به هر چاهک اضافه می‌گردد. پلیت‌ها را کاملا پوشانده و در جعبه‌های رطوبتی قرار می‌گیرد. نمونه‌ها را در دمای 30 درجه سانتی‌گراد به مدت 4 ساعت یا 6-4 درجه سانتی‌گراد به مدت یک شب انکوبه کنید.

آنتی ژن:

انکوبه کردن عصاره گیاهی

نمونه آزمایشی به نسبت 1:20 در بافر استخراج هموژنیزه می‌گردد. بافرهای استخراج مختلف و نیز نسبت بافر به نمونه برای نمونه‌های گیاهی معین، پیشنهاد شده است. به هر چاهک 200 میکرولیتر اضافه نموده، پلیت ها به خوبی پوشانده شده و در جعبه رطوبتی قرار می‌گیرد. نمونه ها در دمای 6-4 درجه سانتی‌گراد در طول شب انکوبه می‌گردد.

شستشو مانند آنچه قبلا گفته شد انجام می‌پذیرد.

کانجوگیت:

انکوبه کردن آنتی‌بادی نشاندار با آنزیم

نمونه آزمایشی به نسبت 1:20 در بافر استخراج هموژنیزه می‌گردد. بافرهای استخراج مختلف و نیز نسبت بافر به نمونه برای نمونه‌های گیاهی معین، پیشنهاد شده است. به هر چاهک 200 میکرولیتر اضافه نموده، پلیت ها به خوبی پوشانده شده و در جعبه رطوبتی قرار می‌گیرد. نمونه ها در دمای 6-4 درجه سانتی‌گراد در طول شب انکوبه می‌گردد.

شستشو مانند آنچه قبلا گفته شد انجام می‌پذیرد.

سوبسترا:

واکنش‌های رنگی، نمونه‌های آلوده را مشخص می‌نماید. ماده p- نیتروفنیل فسفات را با غلظت 1 mg/ml در بافر سوبسترا حل نموده، به هر چاهک 200 میکرولیتر اضافه می‌گردد. سپس در دمای اتاق (20-25 درجه سانتی‌گراد) در تاریکی انکوبه شده و واکنش ملاحظه گردیده و توسعه رنگ قرمز را پس از 30-120  دقیقه در طول موج 405 نانومتر قرائت می‌شود. این آزمایش می تواند توسط چشم نیز مشاهده گردد.