021-54508

انواع سیستم اندازه‌گیری میزان کلروفیل

اندازه‌گیری محتوای کلروفیل به عنوان شاخصی برای فتوسنتز بر مبنای میزان نیتروژن موجود در نمونه می باشد. زمان اندازه گیری کلروفیل توسط این دستگاه کمتر از 0.5 ثانیه است.

با شارژ کردن باتری پلیمر لیتیومی داخلی دستگاه به مدت 4 ساعت می‌توان 75 ساعت از آن استفاده نمود. این دستگاه ابزاری راحت و کم هزینه جهت اندازه گیری محتوای نسبی کلروفیل در نمونه های برگی می‌باشد.

سیستم اندازه‌گیری میزان کلروفیل