021-54508

انواع پنترومتر (تعیین مقاومت در برابر نفوذپذیری خاک)

کمپانی اکل‌کمپ دستگاه‌های متعددی را جهت اندازه‌گیری مقاومت نفوذی خاک ارائه نموده است که شامل پنترومترهای دستی، پنتروگراف‌ها، پنترولاگر و پنترومترهای سطحی می­باشند.
پنترومتر