021-54508

انواع دستگاه ارزیابی پایداری خاکدانه

روش الک مرطوب جهت تعیین میزان مقاومت و پایداری ساختمان خاک در برابر نیروهای مخرب فیزیکی و شیمیایی و یا سستی ذرات در تماس با آب استفاده می‌گردد. از نتایج این تست در مطالعات کشاورزی، پایداری خاکدانه‌ها و مطالعات فرسایش خاک استفاده می‌شود. این دستگاه قابلیت اتصال تا 8 مش مختلف را دارد.
پایداری خاکدانه