021-54508

انواع سیستم فیزیولوژی گیاهی

کمپانی رویال اکل­ کمپ تجهیزات متعدد در زمینه تحقیقات فیزیولوژی گیاهی فراهم نموده است که از آن جمله می­ توان به سیستم ­های تعیین شاخص سطح برگ، فتوسنتزمتر، اندازه­گیری مقاومت و هدایت روزنه­ ای، سیستم ­های تعیین پتانسیل آب گیاه، انواع فلورومتر و کلروفیل­متر اشاره نمود.
سیستم فیزیولوژی گیاهی