021-54508

انواع دستگاه ارزیابی فلورسانس کلروفیل

ظرفیت گیاه برای انجام فعالیت‌های فتوشیمیایی محدود است و به فاکتورهای متعددی از جمله تنش‌های محیطی بستگی دارد. انرژی نورانی که مازاد بر مصرف فیتوشیمیایی گیاه جذب شده است در فرآیندهای غیر فیتوشیمیایی به هدر می‌رود. این فرآیندها شامل انتشار گرما و انتشار مجدد مقادیر قابل ملاحظه‌ای از اشعه تابیده شده با طول موج طویل (قرمز و قرمز دور) می‌باشد. این باز نشر نور به فلورسانس کلروفیل معروف است.

تجهیزات تخصصی برای آنالیز فلورسانس کلروفیل مورد نیاز است. دستگاه “فلوریمتر کلروفیل” به صورت تخصصی برای شناسایی انتشار فلورسانس کلروفیل نمونه‌های گیاهی طراحی شده است. دستگاه های فلوریمتر متعددی از شرکت HANSATECH در دسترس می‌باشند.

فلورسانس کلروفیل