انواع دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک

توزیع اندازه ذرات خاک از مهمترین خصوصیات فیزیکی خاک بوده که طبقه‌بندی خاک نیز بر این اساس صورت می‌پذیرد. کمپانی اکل‌کمپ روش‌های متنوعی جهت تعیین توزیع اندازه ذرات خاک عرضه نموده است که شامل روش پیپت، کیت هیدرومتری و الک خشک می­باشد.
دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک