021-54508

انواع دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک

توزیع اندازه ذرات خاک از مهمترین خصوصیات فیزیکی خاک بوده که طبقه‌بندی خاک نیز بر این اساس صورت می‌پذیرد. کمپانی اکل‌کمپ روش‌های متنوعی جهت تعیین توزیع اندازه ذرات خاک عرضه نموده است که شامل روش پیپت، کیت هیدرومتری و الک خشک می­باشد.
دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک