021-54508

انواع سیستم‌های اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه

کمپانی اسکای سیستم‌ های اندازه‌ گیری و آنالیز سطح برگ و ریشه‌ گیاهان را به صورت غیر تخریبی و مناسب برای اندازه‌گیری مستقیم در مزرعه و آزمایشگاه ارائه نموده است.

این دستگاه قابلیت کالیبراسیون خودکار داشته، کار با آن ساده بوده و اندازه‌ گیری‌ ها بسیار دقیق می‌ باشد.

سیستم اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه