021-54508

استخدام

شرکت راهکارهای علمی و صنعتی ساتر (سیسکو) همواره به دنبال نیروی انسانی متخصص و متعهد بوده است. لذا بدینوسیله از شما دعوت می کند تا با در اختیار گذاشتن رزومه خود امکان همکاری را فراهم کنید.