021-54508

انواع دایور

دایور کوچکترین ابزار جهت اندازه گیری اتوماتیک و ثبت آب زیرزمینی و دما می‌ باشد.

این وسیله به راحتی در دست جای گرفته و بسیار سبک می‌باشد. انواع مختلفی از دایورها وجود دارند که همگی آنها فشار مطلق و دما را محاسبه می‌کنند.

 انواع مختلف دایور که توسط کمپانی اکل‌کمپ ارائه گشته‌ که شامل CTD- Diver،  OTD- Diver و Baro- Diver می ­باشند.

دایور