021-54508

انواع سیستم هدایت هیدرولیکی آب در خاک

هدایت هیدرولیکی خاک از جمله پارامترهای مهم در تحقیقات کشاورزی می‌باشد. سیستم‌های آبیاری و زهکشی براساس فاکتور نفوذپذیری (K) طراحی می‌شوند. هدایت هیدرولیکی خاک را می‌توان بر اساس نوع و عمق خاک به روش‌های: هوگ‌اوت، پلاسیدو، گالف، K-Sat و شبیه‌ساز باران محاسبه نمود

هدایت هیدرولیکی آب در خاک