تجهیزات آزمایشگاهی خودروسازی

سیرکولاتور یخچالدار
سیرکولاتور یخچالدار
حمام آب
حمام آب (بن ماری)
دستگاه آزمون Fogging tester
دستگاه آزمون Fogging tester