021-54508

انواع سیستم‌های رطوبت سنجی گیاه

این دستگاه‌ ها برای مطالعه رطوبت گیاه به وسیله اندازه‌ گیری پتانسیل آب بکار می‌ روند. سیستم‌ ها به صورت آنالوگ یا دیجیتال بوده و دامنه اندازه‌ گیری رطوبت در این‌ ها تا 40، 50 یا 80 بار می‌ باشد.

سیستم رطوبت سنج گیاه