021-54508

انواع نیترات سنج

انواع Greentest، ابزارهایی جهت اندازه گیری میزان نیترات در میوه، سبزیجات و گوشت و نیز میزان سختی آب می باشند.

این دستگاه ها همچنین جهت تعیین میزان تشعشع محیطی و نیز خواص رادیو اکتیو محصولات غذایی، مواد ساخت و ساز و غیره کاربرد دارند.

این دستگاه توسط اداره استاندارد آلمان تایید شده است(DEN196L3).

نیترات سنج