021-54508

قابلیت انجام آزمون با هر دو متد A و B

صفحه نمایش لمسی

مجهز به سیستم رهایش وزنه الکترومغناطیس

مطابق با استانداردهای بین­المللی

مطابق با استاندارد ملی

استحکام ضربه دارت

کاربردها

آزمون استحکام ضربه فیلم های پلاستیکی، ورق های کامپوزیتی و بسته بندی، فویل های آلومینیومی، کاغذ و مقوا