021-54508

انواع اکسترودر دو پیچه - کامپاندر آزمایشگاهی

Twin Screw Extruder

انواع اکسترودر دو پیچه

در قطرها و نسبت های L/D متنوع

همسوگرد و ناهمسوگرد

مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی

مقاوم در برابر خوردگی پلی الفین ها

مقاوم در برابر خوردگی PVC

تایید اکسترودر در کارخانه سازنده

مهیا کردن حرارت تا دماهای بالای 400 درجه سانتی گراد

اکسترودر دو پیچه - کامپاندر آزمایشگاهی