021-54508

انواع آزمون فشاری جعبه

3 روش مختلف آزمون   

مجهز به سیستم محافظت بار بیش از حد

مجهز به سیستم محافظت از تغییر ارتفاع بیش از حد

مجهز به سیستم اخطار و خطا در انجام آزمون

طراحی پیشرفته، همه کاره و ایمن

دقت در تغییر جابجایی: 0.1 میلی متر

مطابق با استانداردهای بین ­المللی

مطابق با استاندارد ملی

آزمون فشاری جعبه