021-54508

انواع اکسترودر تک پیچه آزمایشگاهی

انواع اکسترودر تک پیچه

در قطرها و نسبت های L/D متنوع

مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی

مقاوم در برابر خوردگی پلی الفین ها

مقاوم در برابر خوردگی PVC

تایید اکسترودر در کارخانه سازنده

مهیا کردن حرارت تا دماهای بالای 400 درجه سانتی گراد

اکسترودر تک پیچه آزمایشگاهی