021-54508

انواع اکسترودر قالب گیری فیلم دمشی

اکسترودر قالب گیری فیلم دمشی

Film blowing machine

انواع ماشین قالب گیری دمشی

در قطرها و نسبت های L/D متنوع با مشخصات متنوع فیلم تولیدی

تایید اکسترودر در کارخانه سازنده

اکسترودر قالب گیری فیلم دمشی