021-54508

سپکتروفتومترهای سری LIBRA کمپانی BIOCHROM از انواع ساده و پرتابل تا اسپکتروفتومترهای با عملکرد بالا را شامل می شود. این اسپکتروفتومترها در انواع مرئی (VISIBLE) و UV-VIS دامنه وسیعی از کاربردهای را پوشش داده و مناسب اکثر آزمایشگاه ها می باشند. سری LIBRA دارای انواع کالریمترهای کوچک و پرتابل مناسب انجام آزمایش در محل و نیز اسپکتروفتومترهای VIS و UV-VIS در انواع SINGLE BEAM  ، DOUBLE BEAM و SPLIT BEAM می باشد.
اسپکتروفتومتر