021-54508

  • پلاریمتر و رفرکتومتر توام پرتابل دیجیتال RePo
  • اندازه گیری بریکس ، ضریب شکست ، زاویه چرخش ، فروکتوز ، رطوبت عسل ، مقیاس بین المللی شکر ، قند اینورت و …
  • با اندازه گیری چرخش نوری  میتوان تعیین کرد که آیا در محصول تقلب صورت گرفته یا نه
پلاریمتر و رفرکتومتر پرتابل