021-54508

  • رفرکتومترهای مکنده
  • قابلیت اندازه گیری بریکس، خلوص سدیم هیدروکسید و اسید سولفوریک
  • مکش نمونه به داخل دستگاه بدون تماس دست
  • قابلیت تمیز کردن سریع و آسان
  • قابلیت تصحیح دمایی اتوماتیک و ضد آب
  • قابلیت استفاده در صنایع غذایی، صنایع دارویی، ضدیخ، مایع باطری ماشین، سیال های روان کننده و خنک کننده و محلول های شیمیایی
رفرکتومتر مکنده