021-54508

سیستم اندازه گیری کیفی و کمی گلوتن کمپانی Perten سوئد

میزان گلوتن آرد از عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر کیفیت نان است.

کمپانی Perten مخترع دستگاه گلوتن ایندکس و اولین تولید کننده دستگاه اتوماتیک گلوتن ایندکس در دنیا

تنها تولید کننده دارنده گواهی نامه انطباق کامل با روش های مرجع از انجمن های AACC و  ICC

شامل گلوتن شور، گلوتن ایندکس و خشک کن جهت تعیین مشخصات گلوتن گندم و آرد و تعیین کیفیت محصول نهایی می باشد.