021-54508

انواع تنسیومتر

تنسیومتر دستگاهی برای اندازه گیری کشش سطحی یک مایع و یا کشش بین سطحی دو مایع است. تنسیومتر های مختلفی با متدهای متفاوت و رنج های مختلف برای کاربردهای مختلف وجود دارد.

تنسیومتر

فورس تنسیومتر

در این روش نیروی کششی که در اثر خیس شدگی یک پروب آغشته شده در مایع بوجود آمده است اندازه گیری می شود. پروب اندازه گیری، معمولا رینگ “دو نوی” یا پلیت “ویلهلمی” است.

تنسیومتر فشار حباب

در این روش ماکزیمم فشار داخلی یک حباب گاز هنگامی که در یک مایع توسط یک کاپیلاری تشکیل می شود، اندازه گیری می شود.

تنسیومتر حجم قطره ای

 در این روش میزان حجمی از یک قطره مایع جدا شده از لوله مویینه عمودی به داخل یک مایع دیگر، در لحظه ی جدایش اندازه گیری می شود.

تنسیومتر قطره چرخشی

در این روش لوله مویینه افقی با فاز بالک پرشده و یک قطره در حال چرخش ست شده است. قطر قره که توسط نیروی گریز از مرکز تغییر شکل داده است با کشش بین سطحی مرتبط و قابل اندازه گیری است. این روش مناسب برای اندازه گیری کشش سطحی های بسیار پایین است.

کاربردها

بررسی میزان سرفکتنت در محلول زیر ترکیب درصد بحرانی مایسل (CMC)

مواد فعال سطحی (Surfactants)

بهینه سازی فرایند اسپری

بهبود توسعه مواد رنگی

بهبود و توسعه فرایند چاپ

وارسی محتوای سرفکتنت در حمام های گالوانیک و شست و شو

بررسی رفتار خیس شوندگی قرس ها و مواد دارویی فعال

خیس شوندگی و چسبندگی پوشش ها

بهبود و توسعه مواد آرایشی

خیس شوندگی الیاف در نساجی

وارسی بهبود سطحی