021-54508

انواع دستگاه کروماتوگرافی گازی

دستگاه کروماتوگرافی گازی

مجهز به نمونه گیر اتوماتیک

برنامه ریزی دمایی: 5 دستو

رنج دمایی: دمای اتاق+3 تا 400 درجه سانتی گراد

دقت: بهتر از 0.1 درجه سانتی گراد

قابلیت کنترل دمایی تا 600 دقیقه

قابلیت کاهش دما از 300 تا 50 درجه در کمتر از 15 دقیقه

مطابق با استانداردهای بین­ الملل

مطابق با استاندارد ملی 

جی سی GC