021-54508

انواع دستگاه آزمون دوخت حرارتی

 دستگاه آزمون دوخت حرارتی

قابلیت انجام آزمون با رنج گسترده دما، فشار و زمان

قابلیت دوخت دوطرفه و یک طرفه

مطابق با استانداردهای بین ­المللی

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه آزمون دوخت حرارتی