021-54508

انواع دستگاه آزمون استحکام ضربه پاندولی

دستگاه آزمون استحکام ضربه پاندولی

رنج گسترده و قابلت تنظیم

مجهز به فک پنوماتیک با مکانیزم رهایش پاندولی

قابلیت جمع آوری داده به صورت آماری

انرژی ضربه: 1، 2 و 3 ژول

مطابق با استانداردهای بین­ المللی

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه آزمون استحکام ضربه پاندولی