021-54508

انواع دستگاه آزمون چسبندگی

  • قابلیت انجام آزمون بر اساس روش Rolling Ball
  • با قابلیت تنظیم شیب تا 60 درجه
  • عرض صفحه: 120 میلی متر
  • مطابق با استانداردهای بین ­المللی
  • مطابق با استاندارد ملی
دستگاه آزمون چسبندگی