021-54508

انواع آسیاب آزمایشگاهی

در دو نوع دیسکی و چکشی

مناسب جهت تعیین رطوبت نمونه های سخت ، فالینگ نامبر، کلدال ، گلوتوماتیک ، NIR و …