021-54508

انواع اندازه‌گیری حجم نان

با استفاده از تکنولوژی لیزر تصویر 3 بعدی نمونه نمایش داده میشود و حجم ، ابعاد، وزن و دانسیته در 20 تا 30 ثانیه محاسبه میشود

دارای گواهی نامه رسمی از AACC