021-54508

انواع اگریستریپ مغناطیسی

روشی بر اساس واکنش آنتی‌ژن – آنتی‌بادی به همراه تکنولوژی مهره‌های مغناطیسی می‌ باشد.

روش کار این آزمون بسیار ساده بوده و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی خاص ندارد.

بنابراین این آزمون به‌ ویژه مناسب مواقعی است که آزمون بایستی در محل صورت گیرد برای مثال در گلخانه یا مزرعه.

اگریستریپ مغناطیسی