021-54508

انواع رطوبت سنج خاک به روش TDR

یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و نمو گیاهان میزان رطوبت موجود در خاک می‌باشد. جهت اندازه‌گیری رطوبت خاک دستگاه‌های متعددی عرضه گردیده است.

TDR یک روش سریع، دقیق، آسان و غیرمخرب می‌باشد. میزان رطوبت خاک در این روش براساس سرعت حرکت امواج الکترومغناطیسی در خاک محاسبه می‌گردد. رطوبت سنج‌های TDR کمپانی اکل‌کمپ در انواع مختلف بسته به نیاز مشتری عرضه میگردد.

رطوبت سنج خاک به روش TDR