021-54508

انواع اکسیژن متر

سیستم‌های الکترود اندازه‌گیری اکسیژن ارائه شده توسط هانساتک ، امکان بررسی دامنه وسیعی از کاربردها در تنفس سلولی و تحقیقات فتوسنتزی را فراهم می‌آورد. این سیستم ها به 2 گروه طبقه بندی می‌شوند:

اکسیژن متر

سیستم‌های الکترود اکسیژن فاز مایع

این سیستم‌ها جهت اندازه‌گیری اکسیژن جذب شده توسط کلروپلاست و سایر موجودات فتوسنتز کننده( مانند جلبک‌ها و خزه‌ها) و نیز مصرف اکسیژن توسط اجزاء مختلف شامل ریشه گیاه یا سوسپانسیون‌های سلولی گیاهی و جانوری شامل مطالعات تنفس میتوکندریایی می‌باشند.

سیستم های الکترود اکسیژن فاز گازی

این سیستم‌ها برای اندازه‌گیری جذب اکسیژن در یک محفظه بسته بکار می‌روند.