021-54508

انواع ضخامت سنج اتوماتیک

قابلیت انجام آزمون به صورت خودکار و دستی

قابلیت نمونه گذاری به صورت دستی و اتوماتیک

دقت بالا، تمام اتوماتیک، کاربری آسان

قابلیت تنظیم فشار برای مواد مختلف از جمله فیلم پلیمری، کاغذ و …

مطابق با استانداردهای بین­ المللی

مطابق با استاندارد ملی

ضخامت سنج اتوماتیک