انواع دستگاه آزمون چسبندگی

قابلیت انجام آزمون بر اساس روش Rolling Ball

با قابلیت تنظیم شیب تا 60 درجه

عرض صفحه: 120 میلی متر

مطابق با استانداردهای بین ­المللی

مطابق با استاندارد ملی

دستگاه آزمون چسبندگی