کیت های بایوربا

Complete kit: کیت کامل حاوی تمامی پوشش‌های IgG، ترکیبات کانجوگیت، کنترل مثبت و منفی، بافر استخراج، بافر پوششی، بافر کانجوگیت، بافر سوبسترا، بافر شستشو، سوبسترا (pNPP)، آلبومین تخم مرغ و پلیت‌های میکروتیتر بوده و در اندازه‌های مختلف ارائه می‌گردند.

Reagent sets: مجموعه حاوی پوشش‌های IgG، ترکیبات کانجوگیت، کنترل مثبت و منفی و پلیت های میکروتیتر بوده و در اندازه‌های مختلف ارائه می‌گردد.

Individual reagents and controls: در سایزهای مختلف قابل عرضه‌اند.

*Reagent set  و complete set برای تعداد 480، 960 و 5000 آزمایش در دسترس می‌باشند.

کیت‌های بایوربا
error: Content is protected !!
×