تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی

آب

پایش کیفیت آب
پایش کیفیت آب
دایور
دایور

بیماری‌های گیاهی

کیت‌های بایوربا
کیت‌های بایوربا
نوارهای کروماتوگرافی
نوارهای کروماتوگرافی
اگریستریپ مغناطیسی
اگریستریپ مغناطیسی
تست الایزا
تست الایزا

خاک

اوگر نمونه برداری از خاک
اوگر نمونه برداری از خاک
پنترومتر
پنترومتر
هدایت هیدرولیکی آب در خاک
هدایت هیدرولیکی آب در خاک
شوری سنج
شوری سنج
رطوبت سنج خاک به روش TDR
رطوبت سنج خاک به روش TDR
دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک
دستگاه توزیع اندازه ذرات خاک
پایداری خاکدانه
پایداری خاکدانه
کلسیمتر
کلسیمتر
تانسیومتر خاک
تانسیومتر خاک
دستگاه رطوبت سنج در صنایع
دستگاه رطوبت سنج در صنایع

فیزیولوژی گیاهی

سیستم فیزیولوژی گیاهی
سیستم فیزیولوژی گیاهی
سنسورهای اندازه‌گیری نور
سنسورهای اندازه‌گیری نور
سیستم رطوبت سنج گیاه
سیستم رطوبت سنج گیاه
سیستم اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه
سیستم اندازه‌گیری شاخص سطح برگ و طول ریشه
سیستم اندازه‌گیری میزان کلروفیل
سیستم اندازه‌گیری میزان کلروفیل
اکسیژن متر
اکسیژن متر
فلورسانس کلروفیل
فلورسانس کلروفیل

دیتالاگر

دیتالاگر
دیتالاگر

تست نیترات

نیترات سنج
نیترات سنج
error: Content is protected !!
×