تجهیزات آزمایشگاهی پلیمری

تجهیزات آزمایشگاهی فرآیند پلیمرها

اکسترودر تک پیچه آزمایشگاهی
اکسترودر تک پیچه آزمایشگاهی
اکسترودر دو پیچه - کامپاندر آزمایشگاهی
اکسترودر دو پیچه - کامپاندر آزمایشگاهی
اکسترودر آزمایشگاهی لاستیک
اکسترودر آزمایشگاهی لاستیک
اکسترودر قالب گیری فیلم دمشی
اکسترودر قالب گیری فیلم دمشی

تجهیزات آزمایشگاهی آزمون پلیمرها

دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR
دستگاه استحکام کششی یونیورسال
دستگاه استحکام کششی یونیورسال
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
ضخامت سنج اتوماتیک
ضخامت سنج اتوماتیک
آزمون ضریب اصطکاک CoF
آزمون ضریب اصطکاک
ویسکومتر
ویسکومتر
استحکام ضربه دارت
استحکام ضربه دارت
error: Content is protected !!
×