انواع پلاریمتر و رفرکتومتر پرتابل

پلاریمتر و رفرکتومتر توام پرتابل دیجیتال RePo

اندازه گیری بریکس ، ظریب شکست ، زاویه چرخش ، فروکتوز ، رطوبت عسل ، مقیاس بین المللی شکر ، قند اینورت و …

با اندازه گیری چرخش نوری  میتوان تعیین کرد که آیا در محصول تقلب صورت گرفته یا نه

پلاریمتر و رفرکتومتر پرتابل
error: Content is protected !!
×