انواع آنالیزر کف

آنالیز علمی کف مایع

با قابلیت اندازه گیری توان کف کنندگی و پایداری کف مایعات مختلف مانند شوینده ها

قابلیت آنالیز اندازه کف و توزیع اندازه کف

آنالیزر کف

کاربردها

فوم های شوینده

فوم های آتش نشانی

فوم های غذایی

فوم های آرایشی

سرفکتنت ها (مواد فعال سطحی)

مواد فوم زا

مواد ضد فوم زایی 

error: Content is protected !!
×